Menu

Cart

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Zero-One BVBA
01PARTS
Hoefijzerlaan 35
8420 De Haan
Belgie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel:+32485109004
Fax:+3259399767
BE0887.261.770


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van 01Parts.be , een BVBA met maatschappelijke zetel te Hoefijzerlaan 35
8420 De Haan BTW BE 0887.261.770 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar
webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van
een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden,
waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere
voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer
deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door […] aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de
Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het
2
aanbod binden […] niet. [...] is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie
slechts gehouden tot een middelenverbintenis. [...] is in geen geval aansprakelijk ingeval van
manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn
of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door [...]. […] kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van
een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via PayPal
• via overschrijving op rekeningnummer BE
01Parts.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de
Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in EU landen
De levering gebeurt door TNT
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan […].
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het
risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant
de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van 01Parts.be
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 01Parts.be te
wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen bij Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen
de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De
Haan via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen
van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het
bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening
van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de
dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Zero-One BVBA Hoefijzerlaan
35 8420 De Haan heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Zero-One BVBA
Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn
van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […]
zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke
waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de
Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast
te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering
dan de door Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan geboden goedkoopste standaard
levering worden niet terugbetaald.
Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel
als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in
rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn;
• overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor
een abonnement op dergelijke publicaties;
• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot
vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering
is voorzien;
• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft
erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
• de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie
geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze
rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
contact op te nemen met de Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan klantendienst en het
artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan zo snel
mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling
ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,
desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs
door de Klant.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan is bereikbaar op het
telefoonnummer +32485109004, via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post op het volgende adres
Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420
De Haan beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de
wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op
het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een
forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum
van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan zich het
recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan
respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het
privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden:
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan, gratis de schriftelijke
mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te
corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Zero-One
BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren
of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Zero-One BVBA
Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij
om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan
Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan om één
van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te
oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid
van deze rechten aantasten.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan.
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce
label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van
UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.
Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Indien u drager bent van het UNIZO e-commerce label, deze paragraaf toevoegen: […] heeft het
Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op
http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen
buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.
BI J LAGE 1: MODE L FORMUL IER VOOR HERROEPING
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
herroepen.
Aan Zero-One BVBA Hoefijzerlaan 35 8420 De Haan:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en)
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

01Parts

Zero-One BVBA

Hoefijzerlaan 35

8420  De Haan

België

T: +32485109004

E: info@01parts.be

Connect

Log In or Register